Liiton säännöt

Liiton säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään liitoksi,
nimi on Seinäjoen Keilailuliitto ry.
Liitto on Seinäjoen alueen keilailu-urheilua harrastavien yhdistysten ja seurojen
yhteisjärjestö, jonka kotipaikkana on Seinäjoen kaupunki.

2§ Liiton tarkoitus

Liiton tarkoituksena on edistää toiminta-alueellaan keilailu-urheilua ja
sen tunnetuksi tekemistä sekä toimia liittoon kuuluvien keilailuyhdistysten yhdyssiteenä.

3§ Toiminta

Liitto toimii tarkoituksena toteuttamiseksi seuraavilla tavoilla:
1. Kuulumalla keilailun kansalliseen keskusjärjestöön
Suomen Keilailu – Finlands Bowlingförbun ry:een,
josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SKL.
2. Toimimalla jäsenseurojen yhdyssiteenä siten,
että alueen keilailu-urheilussa noudatetaan SKL:n kilpailusääntöjä.
3. Järjestämällä keilailua koskevia koulutus, valmennus, tiedotus ja esitelmätilaisuuksia.
4. Järjestämällä kansainvälisiä ja kansallisia keilailukilpailuja.
5. Ylläpitämällä omistamiaan tai vuokraamiaan keilahalleja ja -ratoja sekä
harjoittamalla näihin liittyen keilailuvälinekauppaa ja ravintolaliikettä.
6. Liiton tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion
hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua
pääasiallisesti taloudelliseksi.

Liitolla on oikeus omistaa kiinteistöjä ja ottaa vastaan lahjoituksia.

4§ Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
taloudenhoitaja sekä ne muut toimihenkilöt, jotka liiton hallitus siihen määrää, kaksi yhdessä.

5§ Jäsenet

Liiton hallitus voi hyväksyä liiton jäseneksi rekisteröityjä yhdistyksiä ja seuroja,
joiden tarkoituksena on toimia SKL:n ja liiton sääntöjen mukaisesti ja noudattaa muita
jäsenille kuuluvia velvoitteita. Liiton jäseniä kutsutaan näissä säännöissä jäsenseuroiksi.

Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on liitettävä:
1. Jäljennös jäseneksi pyrkivän jäsenseuran säännöistä.
2. Ote yhdistysrekisteristä.
3. Luettelo jäseneksi pyrkivän jäsenseuran jäsenistä, joita on vähintään kuusi (6).
4. Kevätliittokokouksen vahvistama liittymismaksu ja rekisteröimismaksu niiden
jäsenseurojen jäsenien osalta, jotka haluavat osallistua SKL:n alaiseen keilailu-urheiluun Suomessa.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6§ Liiton velvollisuudet

SKL:n sääntöjen mukaan liiton velvollisuudet on:
1. Ylläpitää luetteloa jäsenseuroista ja niiden rekisteröidyistä jäsenistä.
Ote tästä luettelosta tulee lähettää vuosittain SKL:lle. Luetteloa tulee täydentää,
kun uusia keilaajia rekisteröityy.
2. Maksaa SKL:n syyskokouksen vahvistama jäsenmaksu SKL:n sääntöjen mukaisesti.
3. Valvoa, että jäsenseurat ja niiden jäsenet ja toimitsijat noudattavat SKL:n
kilpailusääntöjä, edustuskelpoisuutta koskevia määräyksiä sekä määräyksia rangaistuksista,
mestaruuksista, ennätyksistä ja muista vastaavista seikoista.

7§ Jäsenseurojen velvollisuudet

jäsenseurojen velvollisuudet ovat seuraavat:
1. Ylläpitää jäsenluetteloa rekisteröidyistä jäsenistä ja lähettää tästä ote liitolle vuosittain
elokuun 10 päivään mennessä. Luetteloa tulee täydentää kun uusia keilaajia rekisteröityy.
2. Maksaa kevätliittokokouksen vahvistama jäsenmaksu.
Samassa yhteydessä on maksettava SKL:lle menevät maksut.
3. valvoa, että se toiminnassaan ja sen yksityiset jäsenet ja toimitsijat noudattavat SKL:n
kilpailusääntöjä, edustuskelpoisuutta koskevia määräyksiä sekä määräyksiä
rangaistuksista, mestaruuksista, ennätyksistä ja muista vastaavista seikoista.
4. Ilmoitettava 30 päivän kuluessa sääntömääräisistä kokouksistaan toimihenkilöiden nimet sekä
näiden osoitteet ja puhelinnumerot. Liitolle on myös ilmoitettava seuran pankkiyhteys ja
siinä mahdollisesti tapahtuvat muutokset.

8§ eroaminen ja erottaminen liitosta

Jäsenseura, joka haluaa erota liitosta, tulee siitä kirjallisesti ilmoittaa liiton hallitukselle tai hallituksen
puheenjohtajalle tai ilmoittaa erosta liiton kokouksen pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
Eroava jäsen vapautuu jäsenmaksun maksamisesta sen jäsenmaksukauden alusta,
joka ilmoitusta lähinnä seuraa. Jäsenseura, joka ei noudata 7§:ssä mainittuja velvoitteita,
voidaan erottaa liitosta liittokokouksen päätöksellä.

9§ Liiton elimet

Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous ja liiton asioita hoitava hallitus viimemainitun
alaisena sen asettamat toimikunnat ja liiton palveluksessa olevat toimihenkilöt.

10§ Liittokokoukset

Liiton päättävänä elimenä toimii liittokokous. Se kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiin
liiton hallituksen määräämässä paikassa liiton hallituksen kutsusta kaksi (2) kertaa vuodessa.
Syyskokoukseen viimeistään marraskuussa ja kevätkokoukseen tammi-toukokuussa.
Syyskokouksen tehtävänä on:
1. Valita kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja äänenlaskijat.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksyä liiton hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.
4. Myöntää hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus ja päättää niistä muista
toimenpiteistä, joihin hallituksen antamat selvitykset antavat aihetta.
5. Käsitellä jäsenseurojen tekemät aloitteet.
6. Käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kevätkokouksen tehtävänä on:
1. Valita kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa sekä äänenlaskijat.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksyä liiton hallituksen esityksen perusteella alkavalle
toimikaudelle toimintasuunnitelma ja siihen perustuva talousarvio.
4. Määrätä alkavan toimikauden jäsenmaksut ja niiden suoritusaika.
5. Päättää toiminnantarkastajan palkkiosta ja matkakorvauksista.
6. Valita liiton hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.
7. Valita hallitukseen kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen
erovuoroisten tilalle 11§:n mukaisesti heinäkuun 1. päivänä alkavalle kaudelle.
8. Valita seuraavaksi toimintakaudeksi yksi (1) henkilö tarkastamaan liiton tilejä ja
hallintoa sekä hänelle yksi (1) varamies.
9. Käsitellä jäsenseurojen tekemät aloitteet.
10. Päättää tarvittaessa liiton sääntöjen muuttamisesta ja
liiton lopettamisesta yhdistyslaissa säädetyssä järjestyksessä.
11. Käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11§ Liiton hallitus

Liiton johtamisesta huolehtii hallitus ottamiensa toimihenkilöiden avustamana.
Hallitukseen kuuluu liiton kevätkokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat
puheenjohtaja, kuusi (6) jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä,
joista vuosittain erovuorossa kolme (3) ja yksi (1) varajäsen.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla ja kokouksesta on ilmoitettu.

Hallituksen tehtävänä on:
1. Hyväksyä jäsenanomukset.
2. Valita keskuudestaan varapuheenjohtaja ja sihteeri. Valita taloudenhoitaja.
3. Valvoa liiton asioiden ja omaisuuden hoitoa.
4. Valvoa SKL:n ja liiton sääntöjen noudattamista kaikin tavoin ja
määrätä tarvittaessa 17§:ssä mainittuja rangaistuksia.
5. Asettaa keskuudestaan ja muista henkilöistä erityisten asioiden käsittelemiseksi
toimikuntia, jotka toimivat hallituksen alaisina.
6. Huolehtia siitä, että jäsenseurat saavat hyvissä ajoin ennen liittokokousta tilaisuuden
perehtyä esille tuleviin asioihin.
7. Valmistaa liittokokoukselle kuuluvat asiat.
8. Suunnitella ja hoitaa liiton tiedotustoimintaa.
9. Tarkistaa ja hyväksyä keilailuennätykset.
10. Järjestää ja edistää sellaista keilailun kilpailutoimintaa, joka toteuttaa liiton tarkoitusta.
11. Päättää ansiomerkkien ja muiden kunnianosoitusten jaosta ja
anomisesta keilailun piirissä ansioituneille henkilöille.
12. Huolehtia liiton yhteyksistä SKL:n, viranomaisiin sekä muihin paikallisliittoihin.
13. Laatia toimintakausittain toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja
talousarvio liittokokoukselle esiteltäväksi.
14. Pitää luetteloa jäsenseuroista ja näiden avulla liiton alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvista henkilöistä,
joista näissä säännöissä käytetään nimitystä rekisteröity keilaaja.

12§ Ylimääräiset kokoukset

Liiton hallitus voi tarvittaessa kutsua kokoon ylimääräisen liittokokouksen.
Ylimääräinen liittokokous on pidettävä, jos vähintään yksi viidesosa jäsenseuroista sitä
hallitukselta kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemistä varten.

13§ Kokouskutsut

Liittokokouskutsu, jonka mukana seuraa alustava esityslista, toimintakertomus ja
ehdotus toimintasuunnitelmaksi, on lähetettävä jäsenseuroille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta jäsenseuran ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsu on myös kyseisen ajan oltava
nähtävillä Keilahallin ilmoitustaululla.

14§ Edustus-, Päätösvalta

Liittokokoukseen voi osallistua jäsenseurojen jäsenet.
Jäsenseuran äänioikeutta käyttää vain valtuutettu jäsenseuran edustaja.
Jäsenseuralla on liittokokouksessa yksi (1) ääni kutakin sen kautta rekisteröityä alkavaa
kymmentä (10) jäsentä kohden. Jäsenseura ei kuitenkaan saa käyttää suurempaa äänimäärää
kuin viidesosa kaikista edustettuina olevista äänistä.

15§ Tilikausi

Liiton tilikausi ja toimintakausi on heinäkuun 1. päivänä seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivään.
Tilikausi joka lähinnä seuraa sitä kokousta, jossa tilikausi muutetaan seuraamaan toimintakautta
lyhennetään kuuteen (6) kuukauteen.
Tilien tulee olla päätetyt viimeistään syyskuun 30. päivänä ja ne on jätettävä tarkastettavaksi
lokakuun 15 päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa niistä lausuntonsa,
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen syyskokousta.

16§ Jäsenmaksut

Jäsenseuran on suoritettava kevätliittokokouksen kutakin toimintakautta varten vahvistamat maksut:
1. Seurakohtainen jäsenmaksu.
2. Henkilöjäsenmaksu kaikista rekisteröidyistä keilaajista.
Maksut tulee olla maksettuna syyskuun 15. päivään mennessä.
Myöhemmin toimintakauden aikana rekisteröidyistä keilaajista henkilöjäsenmaksut
tulee olla suoritettuna kuukauden kuluessa rekisteröimispäivästä.

17§ Rangaistukset

Liiton hallitus voi määrätä rangaistuksia jäsenseuroille ja rekisteröidyille keilaajille.
Ennen päätöksen tekoa on asianomaiselle varattava tilaisuus esittää oma selityksensä asiassa.
1. Jäsenseura, joka laiminlyö 16§:ssä mainittujen maksujen suorittamisen,
voidaan velvoittaa suorittamaan viivästyskorkoa.
2. Rekisteröity keilaaja, joka ei noudata SKL:n kilpailusääntöjä tai toimii liiton tarkoitusperiä
loukkaavalla tavalla, voidaan sulkea liiton alaisesta kilpailutoiminnasta joko kokonaan tai
määräajaksi. Kilpailukielto voi koskea myös rajoitettua toimintalohkoa kuten kansainvälisiä edustuksia,
liiton edustuksia, tiettyä valtakunnansarjaa tms.
Erottamisesta päättää liitto-kokous 8§:n 2 momentin mukaisesti.

18§ Liiton purkaminen

Liiton purkautuessa jaetaan sen varat jäljellä olevien
jäsenseurojen kesken niiden 14§ 2 momentin mukaisen äänimäärän suhteessa.

19§ Muut määräykset

Muita osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

Seinäjoella,Seinäjoen Keilailuliitto ry.n kevätkokouksen hyväksymänä 24.5.2017